24-04-2013
Apel do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
W związku ze wzrostem ilości pożarów łąk, nieużytków i suchych traw powodowanych także wypalaniem traw i pozostałości roślinnych  na terenach gmin wiejskich i miast powiatu wejherowskiego - w materiałach do pobrania corocznie zamieszczamy szczegółową informację o zagrożeniach powodowanych przez pożary wywołane wypalaniem traw. Wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty, w pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną ludzie,  i wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 8) w art. 8 tj. "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". Art. 131: "kto.. wypala łąki, pastwiska....., podlega karze aresztu albo grzywny." Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.         więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania

16-04-2013
W dniu 15.04.2013 o godz. 05.59 do dyżurnego operacyjnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego KPPSP w Wejherowie wpłynęła informacja o wybuchu gazu w budynku gospodarczym w Strzebielinie przy ul. Konopnickiej. Do zdarzenia zadysponowano 8 zastępów straży pożarnych z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie oraz z ochotniczych straży pożarnych w Bożympolu i Luzinie, łącznie w działaniach ratowniczych udział brało 33 strażaków. Po przybyciu zastępów straży pożarnych do zdarzenia stwierdzono zniszczony budynek gospodarczy i budynki sąsiadujące wskutek wybuchu gazu. Po dokonaniu rozpoznania ustalono, że jedna osoba została uwięziona w rumowisku pod elementem stropu budynku gospodarczego. Działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania budynków w energię elektryczną i wodę. Przystąpiono do odgruzowywania w celu wykonania dostępu do osoby poszkodowanej, a po dotarciu do niej podano tlen i udzielono wsparcia psychicznego. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz belek i stempli drewnianych uniesiono i zabezpieczono stwarzające zagrożenie elementy betonowego stropu, wydobyto i ewakuowano poszkodowaną kobietę ze strefy zagrożenia przekazując ją zespołowi ratownictwa medycznego. Przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej dokonano sprawdzenia miejsca zdarzenia , uzyskano informacje wykluczające obecność w zniszczonym budynku innych osób. W celu zabezpieczenia rumowiska odcięto pręty zbrojeniowe przy stwarzającej zagrożenie, zwisającej płycie stropowej. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego, który zalecił rozbiórkę pozostałych elementów budynku. Należy zaznaczyć, że powstałe zdarzenie było nietypowe, utrudnieniem w działaniach ratowniczych było występujące zagrożenie dla życia i zdrowia strażaków, w jego trakcie lekko ranny został jeden ratownik.  więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć     

16-04-2013

W dn. 13.04.2013 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już trzecie szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę w bieżącym roku. Ponadto w związku ze zmianą "Systemu szkolenia członków OSP" po raz pierwszy udział w nim wzięli dwaj nowo przyjęci do służby funkcjonariusze KPPSP w Wejherowie. Do egzaminu przystąpiło 28 strażaków - ochotników i 2 funkcjonariuszy PSP, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 24/2013 z dn. 04.04.2013 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Piotr Kliński, mł.kpt. Mirosław Kuraś, st.asp. Zenon Frankowski, asp. Franciszek Furman, asp. Bogusław Browarczyk, asp. Zbigniew Dorawa i mł.asp. Karol Cybulski, przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast ocenę bardzo dobrą otrzymał str. Marcin Roszkowski z KPPSP w Wejherowie. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez trzy kobiety z OSP w Strzepczu. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP, a nowym funkcjonariuszom PSP życzymy satysfakcji i zadowolenia  z pełnionej służby.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


12-04-2013

W dn. 12.04.2013 w siedzibie tut. komendy odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  trzech funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Michała Myszke, str. Mateusza Żywickiego i str. Marcina Roszkowskiego. Nowi funkcjonariusze złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: st.sekc. Tomasza Ziarek - kierownika sekcji organizacyjno - kadrowej i st.asp. Zenona Frankowskiego - kierownika sekcji operacyjno - szkoleniowej, natomiast ślubowanie przyjął mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. więcej zdjęć - patrz: galeria zdjęć


28-03-2013
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE25-03-2013
UWAGA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogłasza nabór do służby na stanowisko stażysty w zmianowym systemie służby.

Więcej informacji w zakładce "Nabór do służby"

25-03-2013
W dn. 16.03.2013 odbyła się następna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała tut. komenda w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Zwartowie, a udział w nim wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, wójtowie gmin z terenu powiatu lub ich przedstawiciele.  Szkolenie wzbogacili swoim udziałem goście: dh Zygmunt Tomczonek  - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dh Mieczysław Żarnowski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, dh Mirosław Józefowicz-  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie. Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:
- podsumowanie funkcjonowania ochrony ppoż. i ratownictwa  w powiecie wejherowskim w 2012r  - mł.bryg. Andrzej Papke
- funkcjonowanie OSP w strukturach Związku OSP - dh Zygmunt Tomczonek
- podstawy prawne funkcjonowania OSP - mecenas Daniel Gramatowski
- taktyka prowadzenia działań ratowniczych - mł.bryg. Jacek Nowak
- plan rozwoju sieci ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym na terenie  powiatu wejherowskiego - st.kpt. Stanisław Baranowski
- organizacja łączności radiowej na potrzeby działań ratowniczych - nowe zasady organizacji łączności  - mł.kpt. Mirosław Kuraś. 
W trakcie szkolenia odbyła się także prezentacja  umundurowania ochronnego  dla strażaków OSP przez przedstawiciela Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, oraz prezentacja nowego ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA Man z jednostki OSP Choczewo. Szkolenie zakończono szeregiem wniosków i ciekawą dyskusją.        więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

13-03-2013
W dniu 13.03.2013 o godzinie 05.26 do dyżurnego operacyjnego tut. komendy wpłynęło zgłoszenie o nietypowym pożarze elektrowni wiatrowej w okolicach miejscowości Jęczewo. Do pożaru zadysponowano cztery samochody ratowniczo - gaśnicze z JRG nr 1 w Wejherowie i z jednostek OSP: Gniewino i Nadole. Na miejsce akcji ratowniczej przybył także rzecznik prasowy KPPSP i zastępca dowódcy JRG nr 1. Pożar był widoczny na przestrzeni wielu kilometrów ze względu na usytuowanie elektrowni  na dużym wzniesieniu i  silne zadymienie. Natomiast do miejsca pożaru wystąpił utrudniony dojazd dla samochodów pożarniczych, spowodowany rozległym obszarem, na którym występuje wiele tego typu obiektów, brakiem oznakowania do nich dróg dojazdowych, zaśnieżeniem i oblodzeniem na istniejących wąskich, krętych drogach gruntowych z dużymi podjazdami i zjazdami ze wzniesień. Konieczne stało się uruchomienie w samochodach pożarniczych napędów terenowych. Po dojeździe na miejsca zdarzenia ustalono, że pali się turbina wiatrowa usytuowana na wieży elektrowni na wysokości ok. 72 m, a także jej łopaty o długości 24 m. Działania polegały na zabezpieczeniu  miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, kontrolowaniu pożaru i dogaszaniu spadających, palących się elementów konstrukcji, a szczególnie łopat, ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się ognia na  sąsiadujący niskopienny las, z dużą ilością drzew iglastych. Ze względu na istniejące niekorzystne warunki terenowe  niemożliwe było użycie do działań gaśniczych samochodów specjalistycznych typu: podnośniki hydrauliczne lub drabiny mechaniczne o dużym wysięgu.  Na miejscu akcji gaśniczej wystąpił brak zaopatrzenia wodnego do celów  gaśniczych, dlatego samochody gaśnicze dowoziły wodę z miejscowości Jęczewo. W statystykach pożarów tut. komendy jest to drugi stwierdzony nietypowy pożar obiektu tego typu, ponieważ w dniu 11.09.2012 wystąpiło zadymienie w gondoli turbiny wiatrowej w miejscowości Jęczewo.    więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć              

11-03-2013
W dniach od 02.03.2013  - do 10.03.2013  w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbywały się zorganizowane przez tut. komendę ćwiczenia praktyczne dla strażaków OSP z terenu powiatu  z zakresu eksploatacji aparatów ochrony dróg oddechowych w użyczonej komorze dymowej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku.  Na strażaków ochotników padł blady strach i niosły się do komendy głosy przerażenia, co to będzie z tymi ćwiczeniami, czy uda się je zaliczyć i wyjść z tej opresji cało i zdrowo.  Całe szczęście strach miał tylko wielkie oczy - szkolenie przebiegło prawidłowo, wszyscy uczestniczący w nim strażacy ochotnicy poza  wyjątkami je ukończyli zdobywając ciekawe i ekscytujące doświadczenie pożarnicze przydatne do działań ratowniczych. Łącznie  w szkoleniu udział wzięło 253 strażaków z 28 jednostek OSP z powiatu wejherowskiego, zarówno włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  jak i spoza systemu. Do terminu wypożyczenia komory dymowej dopasowano także terminy zorganizowanych szkoleń podstawowych członków OSP: podstawowego jednoetapowego i podstawowego uzupełniającego II część, aby biorący udział w tych szkoleniach członkowie OSP także mogli skorzystać z ćwiczeń w tym zakresie.       

04-03-2013
W dn. 03.03.2013 zakończyło się szkolenie podstawowe uzupełniające II część zorganizowane przez tut. komendę dla strażaków - ratowników  z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. W szkoleniu brała udział rekordowa ilość strażaków, bo aż 65, w związku z czym dokonano ich podziału na dwie grupy szkoleniowe, z których jedna odbywała szkolenie w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, a druga w JRG nr 2 w Rumi. Dodatkowym utrudnieniem były zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji aparatów ochrony dróg oddechowych w komorze dymowej, użyczonej z Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku.
Celem szkolenia było zachowanie przez strażaków OSP nabytych przed 2006r kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Część teoretyczna szkolenia została przeprowadzona w oparciu o internetową platformę edukacyjną www.platforma.wint.pl. Egzamin przeprowadziła komisja  w składzie: st.kpt. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Mirosław Kuraś i st.asp. Zenon Frankowski, stwierdzono  dwie oceny celujące, które uzyskali: dh Edmund Miotk z OSP Orle i dh Piotr Wenta z OSP Szemud.  Szkolenie to rozpoczęło cykl szkoleń strażaków OSP prowadzonych przez tut. komendę w roku bieżącym, w którym zaplanowano jeszcze przeprowadzenie szkoleń: podstawowego jednoetapowego, z zakresu ratownictwa technicznego i dowódców OSP, oraz  dodatkowo szkolenia podstawowego jednoetapowego dla strażaków OSP z jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.    
Gratulujemy strażakom uczestniczącym w szkoleniu utrwalenia posiadanych kwalifikacji pożarniczych uprawniających do udziału w akcjach ratowniczych.   więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć    

Aktualności: 1...567891011...33