17-02-2017
List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji M. Błaszczaka.

List Ministra SWiA M. Błaszczaka


14-02-2017
Sezon grzewczy - Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny !!!
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, w związku z licznymi interwencjami związanymi  z likwidacją pożarów sadzy w przewodach kominowych oraz otrzymanymi informacjami w sprawie zanieczyszczenia powietrza produktami powstałymi w wyniku spalania w kotłach grzewczych paliwa stałego (węgla, koksu, drewna, itp.) informuje, że na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904, ze zm.), właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, które określone są między innymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
    Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 ww. rozporządzania, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, takich jak ? użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.W przypadku użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych, przyczyną zdarzeń o których mowa wyżej, może być niewłaściwy stan techniczny tych urządzeń oraz nagromadzenie się w tych urządzenia nieczystości (sadzy). Ustawodawca w § 34 ww. rozporządzenia, nakazał właścicielom (zarządcą, użytkownikom) obiektów lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności, o których mowa wyżej (czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Kwalifikacje, o których mowa wyżej nie są wymagane przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.
Obowiązek utrzymania i poddawania okresowym kontrolom urządzeń grzewczo-kominowych, wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, ze zm.), zgodnie z którym  obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa wyżej powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności ? w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
Od 1.10.2016 roku do dn. 07.02.2017 na terenie powiatu wejherowskiego odnotowano 72 interwencje związane z pożarami sadzy w kominach, pożarami kotłowni i zdarzeń związanych z podejrzeniem emisji tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W wyniku zaistniałych zdarzeń poszkodowanych zostało 14 osób.13-02-2017
Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.10-02-2017
Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego.

Poniżej zamieszczono wystąpienie roczne Wiceministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji do strażaków pracowników cywilnych .

Wystapienie Wiceministra SWiA

03-02-2017
"Bezpieczne lodowisko 2017"

         Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym Komenda Powiatowe PSP w Wejherowie wyraża gotowość włączenia się w akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk na terenie powiatu wejherowskiego.

Przy organizacji sztucznych lodowisk należy  spełnić poniżej przedstawione założenia:

1. Lodowisko może być wylane na terenach, takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle, itp.
2. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę  właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie.
3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zainteresowanego terenu poprzez wyrównanie powierzchni , usypanie band z piaski lub śniegu,  ewentualnie ustawienia barierek.
4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.

26-01-2017
Szef MSWiA pomógł poszkodowanemu w pożarze strażakowi.

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się w piątek ze st. strażakiem Mariuszem Drabem - funkcjonariuszem, którego dom i niemal cały dorobek życia spłonął w pożarze. Szef MSWiA przyznał strażakowi zapomogę pieniężną w wysokości 18.500 zł w związku ze zdarzeniem powodującym pogorszenie sytuacji materialnej jego i jego rodziny. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej wręczył 20 stycznia 2017 r. nadbryg. Leszek Suski - Komendant Główny PSP. Szef MSWiA, Mariusz Błaszczak podziękował także podczas uroczystości strażakom, którzy przygotowali spot i nadal wspierają rodzinę w tym trudnym czasie. W spotkaniu uczestniczył również st. bryg. Janusz Halak, Kujawsko - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, który wraz z rzecznikiem prasowym oraz przełożonym strażaka, tuż po otrzymaniu informacji o pożarze natychmiast udali się na miejsce zdarzenia i podjęli decyzję w sprawie pomocy.
W nocy, 5 stycznia 2017 r. około godziny trzeciej w gospodarstwie państwa Drabów wybuchł pożar, w którego gaszeniu brało udział 11 zastępów OSP i PSP z terenu powiatu grudziądzkiego. Dzięki szybkiej ewakuacji, nikt z rodziny st. str. Mariusza Draba nie odniósł obrażeń. Łącznie w akcji brało udział 35 osób, a samą akcję bardzo utrudniały warunki atmosferyczne - silny wiatr oraz bardzo niska temperatura. Pomimo wielkiego zaangażowania strażaków pożar strawił większą część gospodarstwa. W wyniku działań zasadnicza część domu została uratowana, spalił się jednak jego przedsionek, kuchnia, łazienka i kotłownia, a także część gospodarcza z maszynami i samochodem. Dom na chwilę obecną nie nadaje się do zamieszkania i wymaga generalnego remontu.
Starszy strażak Mariusz Drab to człowiek, który z zaangażowaniem niósł pomoc innym. Teraz on jest osobą, która bardzo potrzebuje wsparcia. W pomoc zaangażowały się lokalne władze, przedsiębiorcy, media oraz ludzie o wielkim sercu. Koledzy z pracy, grudziądzcy strażacy, zorganizowali zbiórkę pieniędzy oraz przygotowali spot , który zachęca, by wesprzeć rodzinę Drabów.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć strażaka w potrzebie prosimy o wpłatę pieniędzy na konto poszkodowanego:

nr 26 9500 0008 0009 4357 3000 0001
z dopiskiem "Pomoc dla strażaka Mariusza"

Galeria zdjęć
Spot zachęcający do udzielenia wsparcia

25-11-2016
W dniu 24 listopada 2016 roku na terenie gminy Choczewo odbyła się prelekcja dotycząca kampani społecznej - "CZAD I OGIEŃ, OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

W prelekcji na temat "Czad i ogień - obudź czujność" uczestniczyły 3 klasy pierwsze gimnazjum (58 uczniów) oraz 3 klasy drugie gimnazjum (57 czniów) Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie.
Podczas prelekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej zapoznano młodzież gimnazjalną z tematyką:
 • skąd sie bierze czad
 • dlaczego jest niebezpieczny
 • główne przyczyny zatrucia tlenkiem węgla
 • objawy zatrucia tlenkiem węgla
 • wpływ stężenia tlenku węgla w powietrzu na organizm człowieka
 • jak unikać zatrucia
 • jak zapobiegać zatruciom czadem
 • postępowanie z osobą po zatruciu tlenkiem węgla
 • czujki - cz trzeba je instalować
 • statystyki dotyczące tlenku węgla w Polsce i w powiecie wejherowskim
 • film "Pamiętaj - czad to cichy zabójca"
Na koniec prezentacji przekazano uczniom adres strony internetowej zawierający krótką grę o tematyce czadu www.grajozycie.pl, w której uczniowie mogli sprawdzić swoją zdobyta wiedzę na temat czadu.

Strona dotycząca programu znajduje się pod tym linkiem
Galeria zdjęć z prelekcji

21-11-2016
W dniu 21.11.2016 w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości.
Odczytano informację dotyczącą wyciągów z postanowień o przyznaniu odznaczeń, rozkazów nadania wyższych stopni służbowych i decyzji o przyznaniu nagród finansowych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 19 maja 2016r.  nadał:
 • asp. Krzysztofowi Chmura,
 • mł. asp. Januszowi Gessler
Brązową odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku rozkazem personalnym  nadał:
 • st. sekc.  Dawidowi Lademann - stopień młodszego ogniomistrza
 • sekc. Adamowi Dettlaff
 • sekc. Łukaszowi Ryta
 • sekc. Sebastianowi Staroszczyk - stopień starszego sekcyjnego

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą finansową 1 strażaka.
Wręczenie odznak, aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerskim oraz nagrody finansowej odbędzie  się 25 listopada 2016r. podczas Wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Ponadto za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych:
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną  Dowódców zmian,
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku  - Komendanta Powiatowego, Zastępców Komendanta oraz Dowódców JRG.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie za zaangażowanie podczas pełnienia obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą finansową 39 strażaków i 3 pracowników cywilnych oraz jednorazowym dodatkiem służbowym 50 strażaków.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą finansową 1 strażaka.

Galeria zdjęć

14-11-2016
          Na terenie całego kraju ruszyła kampania społeczna "Czad i ogień. Obudź czujność". Kampania ma na celu zwiększenie świadomości obywateli na temat zagrożeń jakie za sobą niosą pożary, oraz tlenek węgla zwany "czadem - cichym zabójcą". Sezon grzewczy, gdy ogrzewamy własne domy i mieszkania, oraz nadchodzący okres świąteczny jest czasem gdy dochodzi do większej liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Jest to okres gdzie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo nie tylko własne i najbliższych, ale również osób mieszkających w sąsiedztwie. Kampania ma na celu przybliżenie zagadnień mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli w przypadku powstania pożaru, jak również jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla poprzez znajomość podstawowych zasad:
- co zrobić gdy zauważy się pożar,
- jak prawidłowo poinformować służby ratownicze,
- co można zrobić do czasu przyjazdu straży pożarnej,
- jak prawidłowo zachować się podczas pożaru,
- jak bezpiecznie przeprowadzić ewakuację,
- gdy jest to możliwe jak bezpiecznie podjąć działania gaśnicze,
- czy warto wyposażyć mieszkanie lub dom w czujki dymu, tlenku węgla, gazu oraz w gaśnice,
- co to jest tlenek węgla i dlaczego jest tak bardzo groźny,
- co jest główną przyczyną zaczadzeń,
- jak się ustrzec zatrucia czadem,
- jak sprawić by nadchodzące święta były dla nas bezpieczne.


Więcej materiałów dostępnych jest na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie: http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu

07-11-2016
W dniu 3 listopada 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość powołania komendantów Państwowej Straży Pożarnej.
Z dniem 1 listopada 2016 z rąk Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA oraz nadbryg. Leszka Suskiego, powołanie otrzymał bryg.mgr inż. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.

Galeria zdjęć - źródło - KW PSP Poznań

Aktualności: 1...567891011...44