27-10-2016
Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP W Wejherowie oraz ślubowanie klas I z Edukacją pożarniczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

W dniu 26.10.2016 roku w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyło się urocz
yste przekazanie przez Starostę powiatu wejherowskiego p. Gabrielę Lisius sprzętu ratowniczego Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie.
Przekazany sprzęt w postaci 1 szt. skokochronu ratowniczego, 3 szt. pomp szlamowych z węzami ssawnymi  i tłocznymi oraz 3 szt. agragatów prądotwórczych trafi do Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 1 w Wejherowie oraz Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2 w Rumi. Wartość przekazanego sprzętu to : Skokochron - 28 900 PLN, pompy szlamowe z osprzętem i agragatami prądotwórczymi - 41 100 PLN co daje łącznie 70 000 PLN.
Na uroczystość przekazania sprzętu ratowniczego przybyli Starosta wejherowski p. Gabriela Lisius, członkowie Rady Powiatu wejherowskiego, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie - bryg. Jacek Niewęgłowski, Z-a Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie - st.kpt.Waldemar Lewandowski i inni zaproszeni goście.
Uroczystość przekazania sprzętu poprzedzona była ślubowaniem pierwszej klasy sportowej oraz awansów uczniowskich klas II z  profilem Edukacji pożarniczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.
Galeria zdjęć

01-10-2016
BĄDŹ CZUJNY !!!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie w kraju kilkadziesiąt osób!

Ponad 3800 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych ? to liczby pokazujące żniwo, jakie czad zebrał w ostatnim okresie grzewczym, czyli od września 2015 do marca 2016 r.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;  w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
 • rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
 • nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
 • nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
 • nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszność,
 • trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
 • senność,
 • nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą to umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie, rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
 • wezwać służby ratownicze (Państwowe Ratownictwo Medyczne  tel. 999, Państwowa Straż Pożarna  tel. 998 lub Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112),
 • Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Więcej informacji i materiałów w zakładce: Porady, materiały do pobrania.
Na stronie internetowej  KG PSP:     http://www.straz.gov.pl/porady/czad
30-09-2016
       W dniu 30 września 2016 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza asp. sztab. Krzysztofa Rathenowa.
         W uroczystości uczestniczył b
ryg. Jacek Niewęgłowski, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w
Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
         Asp.sztab Krzysztof Rathenow służbę w PSP rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorąży
ch Pożarnictwa w Poznaniu, w dniu 1 lipca 1989 r w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Gdańsku.  Od 1 marca 1992 roku do 30 czerwca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku  starszego technika. Od 1 lipca 1992 do 31 grudnia 1998 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy sekcji w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Od 1 stycznia 1999 roku do 30.09.2016 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na stanowiskach dowódcy zmiany a następnie jako Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1.
         Przez kolejne lata podwyższał kwalifikacje, kończąc kurs chemiczno - ekologiczny, kurs obsługi sprężarek wysokociśnieniowych, szkolenie specjalistyczne w zakresi
e wykonywania czynności kontrolno - rozpoznawczych i analizy zagrożeń, szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania z LPR oraz kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
       Dał się poznać jako dobry organizator, oddany służbie funkcjonariusz, który z powodzeniem podejmował szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy i służby, za co był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi: Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową odznaką  - Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, Srebrną Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.

Więcej zdjęć - Galeria

16-09-2016

X Mistrzostwa województwa pomorskiego w Sporcie Pożarniczym

W dniach 13-14 września br. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumii oraz obiektach sportowych w Gniewinie odbyły się X Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym.

      Do rywalizacji zgłosiło się 19 drużyn (51 zawodników). Mistrzostwa rozgrywane były w konkurencjach: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej,  pożarniczy tor przeszkód 100m, pożarnicze ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 4x100m z przeszkodami.

     Wszyscy zawodnicy prezentowali wysoki poziom wyszkolenia i sprawności. Rywalizacja jak co roku była bardzo zacięta co spowodowało, że Mistrzostwa stały się niezwykle ciekawym widowiskiem sportowym. Po zakończeniu zawodów mł. bryg. Tomasz Komoszyński Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji wręczył zawodnikom puchary, dyplomy, upominki oraz podziękował organizatorom, sędziom za przygotowanie Mistrzostw. 
      Reprezentacja  Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie drugi raz z rzędu zdobyla I miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

Klasyfikacja Generalna Mistrzostw.

1. miejsce KP PSP Wejherowo
2. miejsce KP PSP Kartuzy
3. miejsce KM PSP Słupsk


Więcej zdjęć

08-09-2016
         W dniu 7 września 2016 roku w siedzibie Jednostki - Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą oraz zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie przez bryg. Andrzeja Papke. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości  mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku  mł. bryg. Tomasza Komoszyńskiego. Następnie nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu. W krótkim przemówieniu ustępujący ze stanowiska bryg. Andrzej Papke podsumował lata służby w tutejsze Komendzie, następnie podziękował przełożonym, współpracownikom, podwładnym władzom samorządowym powiatu wejherowskiego, służbom instytucjom za lata owocnej i dobrej współpracy. Następnie głos zabrał Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, dziękując za współpracę bryg. Andrzejowi Papke, oraz przedstawił przebieg dotychczasowej służby bryg. Jacka Niewęgłowskiego - nowego Komendanta  Powiatowego PSP w Wejherowie. Następnie nastąpiło uroczyste zdanie  i objęcie obowiązków Komendanta Powiatowego przed Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Gdańsku, pożegnanie i przywitanie ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie przez ustępującego i nowego Komendanta. Na koniec uroczystości zgromadzeni goście: przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego na czele z Starostą Wejherowskim Panią Gabrielą Lisius, przedstawiciele władz miejskich i gminnych na czele z Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami, przedstawiciele służb i instytucji działających w powiecie, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu woj. pomorskiego, przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu, emerytowani funkcjonariusze PSP, koledzy i przyjaciele podziękowali bryg. Andrzejowi Papke za lata wspólnej służby  i współpracy, życząc spokoju i spełnienia marzeń na zasłużonej emeryturze.

           bryg. Andrzej Papke służbę rozpoczął z dniem 1 maja 1985 r. w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W maju 1989 r. ukończył szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W latach 1989 - 1991 był oddelegowany do pełnienia służby w Zakładowej Straży Pożarnej w budowanej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu na stanowisku dowódcy sekcji. W październiku 1991 r. wrócił do wejherowskiej Komendy, z którą związany był do końca służby. Zajmował kolejno coraz wyższe stanowiska służbowe: przodownika roty, instruktora, oficera, kierownika sekcji, a po ukończeniu studiów wyższych - naczelnika wydziału operacyjno - szkoleniowego. W latach 2001 - 2005 pełnił obowiązki służbowe jako Zastępca Komendanta, a od 16.04.2005 r. jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
           Przez lata służby był wielokrotnie nagradzany i odznaczany między innymi: Odznaką " Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej", Medalem Za Długoletnią Służbę, Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

         
             bryg. Jacek Niewęgłowski służbę rozpoczął jako absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu w dniu 1 września 1991 roku w gdyńskiej jednostce. Przez kolejne lata służby podwyższał kwalifikacje, ukończył w Szkole Głównej Służby Pożarniczej kolejno: studia inżynierskie a następnie studia magisterskie. Następnie realizując zadania służbowe podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu logistyki. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zajmował coraz wyższe stanowiska dowódcze. Od dnia 1 marca 2003 roku pełnił obowiązki służbowe jako Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni. Z dniem 8 września 2016 r. powołany został przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku do pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

           Byłemu Komendantowi bryg. Andrzejowi Papke życzymy spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
           Nowemu Komendantowi bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu życzymy osiągnięcia dalszych sukcesów w służbie, spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo zdrowia i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

06-09-2016
        W dniu 6 września 2016 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza mł. bryg. Stanisława Baranowskiego. W uroczystości uczestniczył bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
Młodszy brygadier Stanisław Baranowski rozpoczął służbę w dniu 22.10.1987r. w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie,  a od 1 lipca 1992 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP, kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP, Szkołę aspirantów PSP w Poznaniu,  kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ukończył studia licencjackie w Bałtyckiej Wyższej szkole Humanistycznej w Koszalinie i Studia podyplomowe o kierunku BHP w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Gdańsku. Przez ostatnie 12 lat wykonywał zadania służbowe na stanowisku Naczelnika Wydziału  Operacyjno - Szkoleniowego w tutejszej Komendzie. Przez lata służby był wielokrotnie odznaczany między innymi: Brązowym, Srebrnym i Złotym  Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Brązowym Krzyżem Załugi, Brązową  i Srebrną odznaką " Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju, oraz Dyplomem Okolicznościowym Komendanta głównego PSP.
        Jak podkreślił  bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  mł. bryg. Stanisław Baranowski to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Realizowane zadania  znacząco wpłynęły na zapewnienie  wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

01-08-2016
       W dniu 1 sierpnia 2016 roku w tutejszej Komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza asp. Adama Milka. W uroczystości uczestniczyli Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  bryg. Jacek Nowak i st. kpt. Waldemar Lewandowski oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej Komendy. 
Aspirant Adam Milka rozpoczął służbę w dniu 16.05.1994 r. w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie a od 1 stycznia 1998 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP, kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP, Szkołę aspirantów PSP w Poznaniu  oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego specjalisty w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym w tutejszej Komendzie. Został odznaczony  brązową odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej", oraz Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Asp. Adam Milka to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Realizowane zadania przyczyniały się do  zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

04-07-2016

W dniu 1 lipca 2016 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza kpt. Piotra Klińskiego. W uroczystości uczestniczył bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st.kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
Kapitan Piotr Kliński w 1991 roku po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu uzyskując stopień służbowy - młodszego aspiranta  rozpoczął służbę w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie,  od  1 stycznia 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Terenowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, od  1 lipca 1992 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni a od 1 stycznia 1998 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz kurs chemiczno-ekologiczny i kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy JRG  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową  i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", brązowym medalem  "Za  Zasługi  dla  Pożarnictwa", Brązowym  Krzyżem  Zasługi,  srebrnym  medalem za  "Długoletnią Służbę" oraz Dyplomem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. 
Jak podkreślił  bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  kpt. Piotr Kliński to funkcjonariusz zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych oraz realizował zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszemu koledze spełnienia marzeń i planów osobistych, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

Po zakończeniu uroczystości pożegnania funkcjonariusza przechodzącego w stan spoczynku odbyła się uroczystość wręczenia awansów w stanowiskach służbowych. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie wręczył decyzję o mianowaniu na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej  nr 2 w Rumi kpt. Zbigniewowi Dorawa pełniącemu dotychczas obowiązki dowódcy zmiany w JRG nr 1 w Wejherowie oraz  decyzję o mianowaniu na stanowisko dowódcy sekcji asp. Piotrowi Kwiatkowskiemu pełniącemu dotychczas obowiązki dowódcy zastępu. Życzymy awansowanym samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów.
więcej zdjęć:patrz galeria zdjęć
 


22-06-2016
          W dniu 18 czerwca 2016 roku na obiektach Nadleśnictwa Gdańsk Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zorganizowała kolejne szkolenie dla strażaków z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzorem wcześniejszego szkolenia teoretyczna część obejmowała zagadnienia z taktyki prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych oraz przedstawienie charakterystyki lasów w  Nadleśnictwie Gdańsk. Drugą częścią szkolenia były zajęcia praktyczne obejmujące swą tematyką następujące zagadnienia: kwalifikowaną pierwszą pomoc, użytkowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych i sprzętu mechanicznego - pilarek do drewna. W trakcie zajęć swój sprzęt gaśniczy zaprezentowali pracownicy Straży Leśnej. W następnej kolejności przeprowadzone zostało ćwiczenie praktyczne symulujące pożar na obszarze leśnym. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości prowadzenia oraz organizacji działań gaśniczych na obszarach leśnych, oraz wypracowanie dobrych praktyk podczas współpracy z pracownikami nadleśnictwa. Po zakończeniu ćwiczenia dokonano podsumowania, oceny realizacji postawionych celów do osiągnięcia oraz przedstawiono wnioski.
W ćwiczeniach łącznie udział wzięło:
- 8 zastępów - 46 ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Bojano, Kielno, Szemud, Reda, Przetoczyno, Łebno, Gniewowo, Zbychowo,
- 6 zastępów z KP PSP i JRG nr 1 w Wejherowie oraz JRG nr 2 w Rumi -   16 funkcjonariuszy,
- 1 pojazd z Straży Leśnej - 4 pracowników.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

21-06-2016

W dniu 20 czerwca 2016 roku na gminnych obiektach sportowych w Choczewie przy ul. Kusocińskiego przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały rozegrane  zgodnie z "Regulaminem Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" w dwóch konkurencjach, tj.:
- sztafecie pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkodami,
- ćwiczeniu bojowym.
W zawodach wzięło udział łącznie 14 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 8 drużyn chłopców oraz 6 drużyn - dziewcząt.  Zawody otworzył bryg. Jacek Nowak - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Mirosław Józefowicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie.Podczas zawodów panowała wesoła atmosfera, lecz zauważyć dało się mocną sportową rywalizację pomiędzy startującymi drużynami. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 

Grupa dziewcząt
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1. OSP Gościcino
2. OSP Nowy Dwór Wejherowski
3. OSP Kopalino
4. OSP Luzino
5. OSP Bożepole Wielkie
6.  OSP Strzepcz

Ćwiczenie bojowe
1.  OSP Kopalino
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Bożepole Wielkie
4.  OSP Strzepcz
5.  OSP Gościcino
6.  OSP Luzino


Klasyfikacja generalna zawodów w
grupie dziewcząt przedstawia się następująco:
1.  OSP Kopalino
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Gościcino
4.  OSP Bożepole Wielkie
5.  OSP Strzepcz
6.  OSP Luzino

Grupa chłopców
Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
1.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
2.  OSP Bolszewo
3.  OSP Strzepcz
4.  OSP Opalino
5.  OSP Kniewo II
6.  OSP Kielno
7.  OSP Reda
8.  OSP Luzino

Ćwiczenie bojowe
1.  OSP Bolszewo
2.  OSP Strzepcz
3.  OSP Reda
4.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
5.  OSP Opalino
6.  OSP Kielno
7.  OSP Luzino
8.  OSP Kniewo II

Klasyfikacja generalna zawodów w
grupie chłopców przedstawia się następująco:
1.  OSP Bolszewo
2.  OSP Nowy Dwór Wejherowski
3.  OSP Strzepcz
4.  OSP Opalino
5.  OSP Reda
6.  OSP Kielno
7.  OSP Kniewo II
8.  OSP Luzino
Zwycięzcom gratulujemy zajętych miejsc. 
Więcej zdjęć: patrz- galeria zdjęć


Aktualności: 1...567891011...43