31-03-2015
W dniu 24 marca 2015 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Starostą Wejherowskim Panią Gabrielą Lisius, Komendą Powiatową PSP w Wejherowie reprezentowaną przez mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i mł. bryg. Jacka Nowaka - Zastępcę Komendanta Powiatowego, oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie reprezentowanym przez Wojciecha Westę - Dyrektora placówki. Na mocy podpisanego porozumienia w ZSP nr. 3 w Wejherowie zostanie z dniem 1 września w liceum ogólnokształcącym zostanie utworzona klasa sportowa z edukacją pożarniczą. Jest to historyczne, a zarazem bardzo ważne wydarzenie, gdyż to będzie pierwsza w powiecie wejherowskim klasa o takim profilu. Będzie to na pewno ciekawa oferta edukacyjna  dla młodzieży z powiatu wejherowskiego a nawet powiatów ościennych. W ramach nauki młodzież będzie miała możliwość pozyskania podstawowej wiedzy w dziedzinie pożarnictwa, jak również uczestniczyć w organizowanych przez Komendę Powiatową szkoleniach tj.: szkoleniu podstawowym ratowników OSP, szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, uczestniczyć w ćwiczeniach i innych szkoleniach. Również przewidziane jest zorganizowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, letnich obozów sprawnościowych połączonych z doskonaleniem umiejętności strażackich, a dla najlepszych uczniów ufundowany będzie kurs prawa jazdy kategorii B. Utworzona ma zostać Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która będzie uczestniczyć w organizowanych zawodach. Uzyskana wiedza i kwalifikacje pożarnicze będą uprawniały do uczestniczenia w działaniach ratowniczych w jednostkach OSP, jak również wpłyną na zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa w powiecie. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w szkołach pożarniczych, starać się o przyjęcie do pracy w PSP, rozwijać swoje pasje w jednostkach OSP.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
plakat - klasa pożarnicza


31-03-2015

W dniu 27.03.2015 roku w remizie OSP w Redzie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"dla młodzieży szkolnej. Eliminacje przeprowadził Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie  i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, przy wsparciu Zarządu Gminnego miasta Rumi i Redy i Zarządu OSP w Redzie. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych tj.:

 • 10 - 13 lat - uczniowie szkół podstawowych,
 • 14 - 16 lat - uczniowie szkół gimnazjalnych,
 • 17 - 19 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Wyłoniono następujących zwycięzców:  
kategoria 10 - 13 lat
 • I miejsce - Szymon Skiba - Szkoła Podstawowa w Luzinie,
 • II miejsce - Magdalena Jarzembińska  - Szkoła Podstawowa
  w Wyszecinie,
 • III miejsce -  Oghenetega Oyeye - Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 
  w Choczewie,
kategoria 14 - 16 lat
 • I miejsce - Michał Detlaff - Zespół Szkół im. Unii Europejskiej
  w Choczewie,
 • II miejsce - Kinga Wydra - Gimnazjum Publiczne w Luzinie ,
 • III miejsce -  Natalia Mielewczyk - Zespół Szkół Bożepole Wielkie,
 kategoria 17 - 19 lat,
 • I miejsce - Przemysław Chylewski - Liceum Ogólnokształcące nr 1
  w Rumi,
 • II miejsce - Justyna Lubocka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Lęborku,
 • III miejsce -  Jakub Drabik - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Redzie.
Nagrody i dyplomy wręczali: st.bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Jarosław Szreder - Wiceprezes Zarządu Gminnego miasta Rumi i Redy oraz Pani Teresa Kania wiceburmistrz miasta Reda i Pani Hanna Janiec Sekretarz miasta Reda. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy oraz drobne upominki. Zwycięzcy  turnieju będą reprezentować powiat wejherowski  na eliminacjach wojewódzkich OTWP. Życzymy powodzenia.Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć. 

24-03-2015

W dniu 21.03.2015 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Zwartowie. Udział w szkoleniu wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, wójtowie gmin z terenu powiatu lub ich przedstawiciele. 

Szkolenie wzbogacili swoim udziałem goście: 

 • Wójt Gminy Linia Pani Bogusława Engelbrecht, 
 • Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka, 
 • Sekretarz a zarazem skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Wiesław Kornacki, 
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie dh Wacław Seweryn.

Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia: 

 • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2014 r. - mł. bryg. Andrzej Papke. 
 • Podstawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych - st. bryg. Piotr Ściebura. Jednostki ochrony przeciwpożarowej a sytuacje kryzysowe - mł. bryg. Jacek Nowak. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów budynków krytych strzechą. Wycinanie drzew w świetle obowiązujących przepisów - mł. bryg. Tomasz Kołakowski. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem: acetylenu, gazu  ziemnego, gazu propan-butan i tlenku węgla - st. kpt. Waldemar Lewandowski. 
 • Dofinansowanie jednostek z KSRG, rozliczanie otrzymanych środków - mł. bryg. Jan Domski.
 •  Organizacja łączności radiowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Organizacja współpracy z SP ZOZ LPR. Podsumowanie IGO przeprowadzonych w 2014 roku - kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Szkolenia członków OSP, posumowanie roku 2014, plany na 2015 rok - asp. Adam Milka. 

Szkolenie zakończono ciekawą dyskusją, podsumowaniem oraz szeregiem wniosków. Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć 


18-03-2015
Mając na względzie  panujące nietypowe o tej porze roku warunki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu pożarów suchych trwa i łąk zwracamy się z apelem do rolników i mieszkańców  powiatu wejherowskiego o nie wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach ! 
Brak pokrywy śnieżnej i stosunkowo wysokie o tej porze roku temperatury powietrza, a także słoneczna pogoda sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów suchych traw. Wcześnie w tym roku zawitała na Pomorze wiosenna pogoda, co sprzyja spacerom i penetracji lasów przez osoby spragnione słońca. Piękna pogoda i brak opadów śniegu lub deszczu sprzyja wysychaniu traw i lasów, obniżając ich poziom wilgotności. Na łąkach, poboczach dróg, w lasach zalega zeszłoroczna wysuszona roślinność, stanowiąca  dobry materiał palny. Aktualnie obserwujemy w statystykach pożarowych  występowanie kilku pożarów suchych traw dziennie, a jeśli sytuacja pogodowa nie ulegnie zmianie, pożarów tych może być więcej.  W związku z tym przypominamy - wypalanie traw jest niebezpieczne, pożary wywołane wypalaniem traw rozprzestrzeniają się na sąsiadujące tereny, lasy, obiekty. W pożarach powodowanych przez wypalanie traw giną zwierzęta  a nawet ludzie. Wypalanie traw jest także niedozwolone. Określa to ustawa  o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) w art. 131 pkt 12 stanowi: " Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny7". Ustawa z dn. 28.09.1991 o lasach (T.j. Dz. U. z 2005r Nr 54 pozz. 435 z pózn. zm.) - art. 30 ust. 3 pkt. 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również  w odległości 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Wypalanie traw na obszarach rolnych może także spowodować ograniczenie lub cofnięcie dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników z Unii Europejskiej.        
więcej informacji: zakładka - porady, materiały do pobrania


10-03-2015

W dn. 09.03.2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  dwóch funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Damiana Bladowskiego i str. Mateusza Majka. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści:

" Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Rotę ślubowania przyjął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st. bryg. Piotra Ściebury i  mł. bryg. Jacka Nowaka. W uroczystości uczestniczyli dowódcy i zastępcy dowódców JRG, funkcjonariusze i pracownicy Komendy.  Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

16-12-2014
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

pragnę złożyć serdeczne życzenia wspaniałych,  
spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze Świąt

oraz samych szczęśliwych dni

w nadchodzącym Nowym Roku 2015

           
          

                                                     Komendant Powiatowy
                                                 Państwowej Straży Pożarnej
                                                           w Wejherowie

                                                     mł. bryg. Andrzej Papke

03-12-2014

W dniu 3.12.2014 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza asp.sztab. Ryszarda Szczepańskiego. W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i mł.bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
Asp.sztab. Ryszard Szczepański rozpoczął służbę w dniu 1 sierpnia 1996 roku  w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  od  1 maja 1998 roku do 30 listopada 2014 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie uzyskując pierwszy stopień służbowy -młodszego aspiranta.  Ukończył kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego, kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Został odznaczony  brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej"  oraz brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". 

Jak podkreślił  mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  asp.sztab. Ryszard Szczepański to strażak  zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki. Wielokrotnie narażał życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Życzymy naszemu  koledze spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć.

15-11-2014


W dniu 13.11.2014 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości". 

     Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Kołakowskiego do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swoich zastępców - st. bryg. Piotra Ściebury i mł. bryg. Jacka Nowaka.  Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.

    Odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Daniela Hoppa. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania o treści: "Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."


     W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe  i stanowiska służbowe.  

Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie rozkazem personalnym stopień starszego strażaka nadał strażakom:

str. Waldemar Bach
str. Sławomir Herta
str. Artur Lessnau
str. Patryk Proń

Na wyższe stanowiska służbowe Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie mianował funkcjonariuszy:

kpt. Mirosław Kuraś - na stanowisko kierownika sekcji wydziału operacyjno - szkoleniowego
mł.ogn.  Ryszard Stenka -
na stanowisko starszego ratownika -kierowcy
mł.ogn. Łukasz Szymański
- na stanowisko starszego ratownika -kierowcy
st.sekc. Marcin Szypelt -
na stanowisko starszego ratownika - kierowcy
sekc. Rafał Breza
- na stanowisko ratownika  kierowcy
sekc. Marcin Zielke
- na stanowisko ratownika - kierowcy
sekc. Marek Wolf - na stanowisko ratownika
     Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.

     W dniu 17 listopada 2014r.  w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości nastąpiło wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz medali za długoletnią służbę.
Awans na stopień aspiranta nadany rozkazem personalnym przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał:  mł.asp. Marcin Dettlaf

Wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim  nadane rozkazem personalnym przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku otrzymali:

mł. ogn. Przemysław Pallubicki - stopień ogniomistrza
st. sekc. Marcin Szypelt - stopień młodszego ogniomistrza

Srebrny Medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:

mł. bryg. Leszek Wittbrodt
mł. kpt. Piotr  Kliński

st.ogn. Jarosław Górski

st.ogn. Stanisław Zelewski

natomiast:

mł. kpt. Zbigniew Dorawa
- został odznaczony Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
14-11-2014

Podziękowanie za prowadzone działania ratownicze.

12-11-2014

W dniu 08 listopada 2014 r. w Hali widowiskowo - sportowej w Gniewinie odbyła się kolejna edycja Powiatowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W turnieju udział wzięło 11 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego tj: Bolszewo, Orle, Nadole, Łęczyce, Linia, Milwino, Kielno, Choczewo, Kostkowo, Gościcino Bojano. Po przeprowadzeniu rozgrywek w poszczególnych grupach oraz rozegraniu półfinału do ścisłego finału zakwalifikowały się drużny OSP Bolszewo, OSP Łęczyce i OSP Nadole. Po emocjonujących meczach w finale I miejsce zajęła drużyna OSP Nadole, II miejsce OSP Bolszewo, a miejsce III OSP Łęczyce. Zwycięska drużyna OSP Nadole reprezentować będzie powiat wejherowski na zawodach szczebla wojewódzkiego. W prowadzonej w trakcie turnieju klasyfikacji najlepszym bramkarzem okazał się dh Bartłomiej Kafka z OSP Nadole, a najskuteczniejszym strzelcem został dh Krzysztof Szczygieł z OSP Bolszewo. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Oddział Powiatowy ZOSP RP w Wejherowie przy współudziale Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewinie.

więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


Aktualności: 1...567891011...39