20-05-2015


Podziękowanie za prowadzone działania ratownicze.

14-05-2015

W dniu 13.05.2015  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Wejherowo odbyła się uroczystość  "Dnia Strażaka", która rozpoczęła się  złożeniem meldunku przez st.kpt. Waldemara Lewandowskiego - dowódcę uroczystości do st.bryg. Waldemara Miłejko - Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej i odegranie Hymnu Narodowego.Gości przywitał mł.bryg. Andrzej Papke Komendant Powiatowy Państwowej  Straży  Pożarnej w Wejherowie. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie medali i awansów w stopniach  służbowych, nagród i wyróżnień - wręczenie medali i odznak
Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nadał:
st.kpt. Waldemarowi Lewandowskiemu
st.ogn. Jarosławowi Górskiemu
- Srebrną odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".
mł.bryg. Janowi Domskiemu
kpt. Karolowi Cybulskiemu
asp. Marcinowi Dettlaff
asp .Romanowi Drywa
- Brązową odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".
Minister Spraw Wewnętrznych za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną kpt. Mirosławowi Kuraś. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił dyplomem okolicznościowym mł. kpt. Tomasza Ziarek. Wręczenia medali, odznak, nagrody pieniężnej  i dyplomu dokonano w Malborku w dniu 11 maja 2015 r. podczas wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia strażaka".
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało po  raz drugi:
dh Ottonowi Nastały
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nadało:
dh Sabinie Schulz
dh Jarosławowi Dargacz
Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

dh Krzysztofowi Hildebrandt
dh Marcinowi Świerzewskiemu
Srebrny medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
dh Januszowi Magulskiemu
dh Joannie Łosinskiej
dh Hannie Selewskiej-Błoszyk
dh Tomaszowi Ziarek
Brązowy medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym nadał:
mł. bryg. Jackowi Nowak - stopień brygadiera
kpt. Markowi Lniskiemu
kpt. Markowi Kąkol - stopień starszego kapitana
mł.kpt. Piotrowi Klińskiemu - stopień kapitana
Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerskim odbyło się w Malborku w dniu 11 maja 2015r. podczas wojewódzkich obchodów uroczystości "Dnia strażaka"
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał:
mł. asp. Krzysztofowi Chmura
mł.asp. Romanowi Drywa - stopień  aspiranta
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał:
mł. ogn. Januszowi Gessler
mł. ogn. Marcinowi Karsznia
mł. ogn. Piotrowi Rank
mł. ogn. Karolowi Szymańskiemu -stopień ogniomistrza
sekc. Dariuszowi Lesner
sekc. Radosławowi Warmbier
sekc. Radosławowi Zienke  - stopień starszego sekcyjnego
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie rozkazem personalnym nadał:
str. Arkadiuszowi Miotk
str. Szymonowi Szreder - stopień starszego strażaka

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną następującym strażakom:
st.bryg. Piotrowi Ściebura
bryg. Jackowi Nowakowi
mł.kpt. Tomaszowi Ziarek
asp.sztab. Jarosławowi Dargacz
Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrody pieniężne łącznie dla 59 funkcjonariuszy tutejszej komendy, wyróżnił także listem gratulacyjnym dh Marka Miotk i dh Bartosza Miotk za zaangażowanie oraz poświęcenie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.

Nastąpiła również ceremonia uroczystego przekazania kamery termowizyjnej  oraz  turbowentylatora oddymiającego przez Panią Gabrielę Lisius - Starostę Powiatu Wejherowskiego  oraz mł.bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, dowódcy JRG mł. bryg. Tomaszowi Kołakowskiemu.Otrzymany sprzęt niech służy na chwałę strażakom, ku potrzebie mieszkańców powiatu wejherowskiego.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł. bryg Andrzej Papke złożył podziękowania na ręce przedstawicieli samorządów obecnych na uroczystości za wsparcie PSP.W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył  asp. Roman Drywa.  Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości,  przedstawicieli instytucji, służb, inspekcji  i straży współpracujących z tutejszą komendą,   oraz emerytowani funkcjonariusze służby pożarniczej.

Więcej zdjęć: patrz -galeria zdjęć.


06-05-2015

Zgodnie z decyzją  Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie nr 3/2015 z dnia 01 kwietnia  2015 roku  w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wejherowskiego w dniu  25.04.2015 roku przeprowadzono egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny ze znajomości taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz obsługi sprzętu specjalistycznego. 
Do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w dniu 25 kwietnia 2014 roku powołano Rozkazem numer 18/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Komisję Egzaminacyjną w składzie:  kpt. Mirosław Kuraś-przewodniczący oraz członkowie; mł.kpt. Zbigniew Dorawa, asp. Piotr Kwiatkowski, asp. Adam Milka.
Egzamin teoretyczny odbył się w Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna 5. Pierwsza część egzaminu praktycznego odbyła się w siedzibie JRG nr 1 w Wejherowie natomiast druga część egzaminu zgodnie z ustaleniami praktycznie cięcie pojazdów w Samochodowym Zakładzie Usługowo-Handlowym "AUTO GiM Brudniewicz" w Gościcinie ul. Szeroka 3 w formie ćwiczeń praktycznych ze sprzętem zgodnie z zatwierdzonymi planami szkolenia. Do egzaminu przystąpiło 53 strażaków-ochotników, wszyscy zdali.
   Ocenę
 celującą uzyskał dh Wojciech Wypych członek OSP Sasino. Natomiast ocenę bardzo dobrą otrzymali: Przemysław Górczyński, Stefan Markuszewski, Stanisław Ladach członek, Krzysztof Mach. 
Wszystkim gratulujemy.

Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć.


24-04-2015

Informacja dotycząca uczczenia wieloletniego Komendanta Poznańskiej Szkoły Pożarniczej płk. poż. Józefa Dobosza.

10-04-2015
W godzinach wieczornych i w nocy z 8 na 9 kwietnia w powiecie wejherowskim odbyło się szkolenie strażaków ochotników z jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym ze współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) w warunkach nocnych. Szkolenie odbyło się w dwóch lokalizacjach tj. na lądowisku gminnym w Redzie - stadion przy ul. Łąkowej - gdzie udział wzięły jednostki OSP Reda, Szemud, Kielno, Bolszewo, Gościcino. Natomiast na lądowisku gminnym w Choczewie - stadion - udział wzięli strażacy z jednostek OSP Choczewo, Nadole, Kostkowo, Gniewino i Wejherowo. Szkolenie praktyczne poprzedzone zostało szkoleniem teoretycznym prowadzonym przez instruktorów z Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. W doskonaleniu swoich umiejętności w prawidłowym zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR łącznie udział wzięło 63 strażaków z 10 jednostek OSP.


01-04-2015
W dniu 29.03.2015 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tutejszą Komendę  szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.  Do egzaminu przystąpiło 26 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 10/2015 z dn. 20.03.2015 r.  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: kpt. Mirosław Kuraś, kpt. Marek Kąkol, mł. kpt. Zbigniew Dorawa, asp. Adam Milka,  przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

01-04-201531-03-2015
W dniu 24 marca 2015 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Starostą Wejherowskim Panią Gabrielą Lisius, Komendą Powiatową PSP w Wejherowie reprezentowaną przez mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i mł. bryg. Jacka Nowaka - Zastępcę Komendanta Powiatowego, oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie reprezentowanym przez Wojciecha Westę - Dyrektora placówki. Na mocy podpisanego porozumienia w ZSP nr. 3 w Wejherowie zostanie z dniem 1 września w liceum ogólnokształcącym zostanie utworzona klasa sportowa z edukacją pożarniczą. Jest to historyczne, a zarazem bardzo ważne wydarzenie, gdyż to będzie pierwsza w powiecie wejherowskim klasa o takim profilu. Będzie to na pewno ciekawa oferta edukacyjna  dla młodzieży z powiatu wejherowskiego a nawet powiatów ościennych. W ramach nauki młodzież będzie miała możliwość pozyskania podstawowej wiedzy w dziedzinie pożarnictwa, jak również uczestniczyć w organizowanych przez Komendę Powiatową szkoleniach tj.: szkoleniu podstawowym ratowników OSP, szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, uczestniczyć w ćwiczeniach i innych szkoleniach. Również przewidziane jest zorganizowanie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, letnich obozów sprawnościowych połączonych z doskonaleniem umiejętności strażackich, a dla najlepszych uczniów ufundowany będzie kurs prawa jazdy kategorii B. Utworzona ma zostać Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która będzie uczestniczyć w organizowanych zawodach. Uzyskana wiedza i kwalifikacje pożarnicze będą uprawniały do uczestniczenia w działaniach ratowniczych w jednostkach OSP, jak również wpłyną na zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa w powiecie. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w szkołach pożarniczych, starać się o przyjęcie do pracy w PSP, rozwijać swoje pasje w jednostkach OSP.
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć
plakat - klasa pożarnicza


31-03-2015

W dniu 27.03.2015 roku w remizie OSP w Redzie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"dla młodzieży szkolnej. Eliminacje przeprowadził Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie  i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, przy wsparciu Zarządu Gminnego miasta Rumi i Redy i Zarządu OSP w Redzie. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych tj.:

 • 10 - 13 lat - uczniowie szkół podstawowych,
 • 14 - 16 lat - uczniowie szkół gimnazjalnych,
 • 17 - 19 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Wyłoniono następujących zwycięzców:  
kategoria 10 - 13 lat
 • I miejsce - Szymon Skiba - Szkoła Podstawowa w Luzinie,
 • II miejsce - Magdalena Jarzembińska  - Szkoła Podstawowa
  w Wyszecinie,
 • III miejsce -  Oghenetega Oyeye - Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 
  w Choczewie,
kategoria 14 - 16 lat
 • I miejsce - Michał Detlaff - Zespół Szkół im. Unii Europejskiej
  w Choczewie,
 • II miejsce - Kinga Wydra - Gimnazjum Publiczne w Luzinie ,
 • III miejsce -  Natalia Mielewczyk - Zespół Szkół Bożepole Wielkie,
 kategoria 17 - 19 lat,
 • I miejsce - Przemysław Chylewski - Liceum Ogólnokształcące nr 1
  w Rumi,
 • II miejsce - Justyna Lubocka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Lęborku,
 • III miejsce -  Jakub Drabik - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Redzie.
Nagrody i dyplomy wręczali: st.bryg. Piotr Ściebura - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie i dh Jarosław Szreder - Wiceprezes Zarządu Gminnego miasta Rumi i Redy oraz Pani Teresa Kania wiceburmistrz miasta Reda i Pani Hanna Janiec Sekretarz miasta Reda. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy oraz drobne upominki. Zwycięzcy  turnieju będą reprezentować powiat wejherowski  na eliminacjach wojewódzkich OTWP. Życzymy powodzenia.Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć. 

24-03-2015

W dniu 21.03.2015 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego pt. "Funkcjonowanie i Działalność Ratownicza Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  w Powiecie Wejherowskim". Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Zwartowie. Udział w szkoleniu wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz prezesi lub naczelnicy jednostek OSP spoza systemu, wójtowie gmin z terenu powiatu lub ich przedstawiciele. 

Szkolenie wzbogacili swoim udziałem goście: 

 • Wójt Gminy Linia Pani Bogusława Engelbrecht, 
 • Wójt Gminy Choczewo Pan Wiesław Gębka, 
 • Sekretarz a zarazem skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Wiesław Kornacki, 
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie dh Wacław Seweryn.

Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie. W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia: 

 • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie wejherowskim w 2014 r. - mł. bryg. Andrzej Papke. 
 • Podstawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych - st. bryg. Piotr Ściebura. Jednostki ochrony przeciwpożarowej a sytuacje kryzysowe - mł. bryg. Jacek Nowak. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów budynków krytych strzechą. Wycinanie drzew w świetle obowiązujących przepisów - mł. bryg. Tomasz Kołakowski. 
 • Taktyka prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem: acetylenu, gazu  ziemnego, gazu propan-butan i tlenku węgla - st. kpt. Waldemar Lewandowski. 
 • Dofinansowanie jednostek z KSRG, rozliczanie otrzymanych środków - mł. bryg. Jan Domski.
 •  Organizacja łączności radiowej na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Organizacja współpracy z SP ZOZ LPR. Podsumowanie IGO przeprowadzonych w 2014 roku - kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Szkolenia członków OSP, posumowanie roku 2014, plany na 2015 rok - asp. Adam Milka. 

Szkolenie zakończono ciekawą dyskusją, podsumowaniem oraz szeregiem wniosków. Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć 


Aktualności: 1234...32