29-10-2014

W dn. 24.10.2014 w siedzibie Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  trzech funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Grzegorz Hinz, str. Adam Dolny  i str. Bartosz Dawidowicz. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Rotę ślubowania złożono w obecności: st.kpt. Tomasza Kołakowskiego - dowódcy JRG nr 1, kpt. Waldemara Lewandowskiego - dowódcy JRG nr 2 w Rumi, natomiast ślubowanie przyjął mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i  mł.bryg. Jacka Nowaka. 

Młodym strażakom życzymy powodzenia i wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


20-10-2014
W dn. 12.10.2014 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin  praktyczny na zorganizowanym przez tut. komendę następnym w bieżącym roku szkoleniu podstawowym jednoetapowym dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. Było tu już ósme szkolenie członków OSP zorganizowane przez tut. komendę.  Do egzaminu przystąpiło 36 strażaków - ochotników, którzy wykazali się posiadaniem umiejętności teoretycznych oraz praktycznych dających podstawę do  nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 65/2014 z dn. 03.10.2014r  Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: kpt. Mirosław Kuraś, kpt. Marek Kąkol, mł.kpt. Zbigniew Dorawa, mł.kpt. Tomasz Ziarek, asp.sztab. Krzysztof Rathenow,  przy pomocy podoficerów pełniących w tym dniu służbę. Po raz kolejny szkolenie przeprowadzono jednocześnie przez funkcjonariuszy obu jednostek ratowniczych tj. JRG nr 1 w Wejherowie i JRG nr 2 w Rumi, ze względu na dokonany podział kursantów na dwie grupy szkoleniowe w celu zachowania efektywności nauczania.  Nie stwierdzono wystąpienia ocen celujących,  natomiast oceny bardzo dobre otrzymali: dh Marcin Nietupski z OSP w Kielnie i dh Mariusz Kankowski z OSP Reda. Należy także pogratulować  ukończenia szkolenia przez dh Katarzynę Grunau z OSP Bożepole, która otrzymała ocenę dobrą. Gratulujemy  szkolonym nabycia kwalifikacji pożarniczych umożliwiających  udział w działaniach ratowniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-10-2014

BĄDŹ CZUJNY !!!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie w kraju kilkadziesiąt osób !
Ze statystyk prowadzonych przez Komendę Główną PSP w latach 1994 - 2004 wynika, że pożary lokali mieszkalnych są najtragiczniejsze. W takich pożarach zginęło 4436 osób dorosłych i 216 dzieci, rannych zostało 17395 osób dorosłych i 2126 dzieci. Zginęło 14 strażaków, a 1428 zostało rannych. Takich pożarów powstało aż 258 tysięcy !
W przykładowym okresie sezonu grzewczego wrzesień 2005r  - kwiecień 2006r  na terenie powiatu wejherowskiego  powstały 142 zdarzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczo - kominowych, w wyniku których rannych zostało 40 osób, w tym 2 strażaków, zginęły 3 osoby. Wśród tych 142 zdarzeń stwierdzono 17 przekroczeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia stężeń tlenku węgla, 17 pożarów kotłowni, 49 pożarów sadzy w kominie, 13 zatruć tlenkiem węgla !
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !!!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem  jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:
- uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego
z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
-  przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
- dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego ? nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.
- rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
- nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
-  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
- nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i ? jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą ? umiera
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
- należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
- jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnić poszkodowanemu ubranie ? rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe ? tel. 999, straż pożarna ? tel. 998 lub 112),
 Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym powszechnie
w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie zwanym czadem).
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji.
Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca,
a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz.
Są to:
1) prawidłowa instalacja,
2) stały dopływ świeżego powietrza,
3) swobodny odpływ spalin,
4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.
Są one przedstawione poniżej w skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyjnych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi następował przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin.
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty,  nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Pamiętajmy !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Materiał pochodzi ze strony internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

Więcej informacji i materiałów w zakładce:  Porady, materiały do pobrania.


22-09-2014
W dniu 20.09.2014 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbył się egzamin na przeprowadzonym szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla członków  OSP z terenu powiatu wejherowskiego. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem nr 52 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł. bryg. Stanisław Baranowski , kpt. Mirosław Kuraś, asp. sztab. Zenon Frankowski, mł. asp. Karol Wojciechowski i mł. asp. Mateusz Arent. Szkolenie ukończyło 34 strażaków - ochotników, którzy potwierdzili nabycie wiedzy  teoretycznej i umiejętności praktycznych.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

02-07-2014
W dniu 01.07.2014 w  komendzie odbyła się uroczystość pożegnania funkcjonariuszy przechodzących w stan spoczynku:  st. ogn. Adama Klewera,  st. ogn. Tomasza Keslinke i st. asp. Franciszka Furmana. Trzej nasi strażacy po raz ostatni uderzyli w strażacki dzwon sygnalizujący zmianę służby, przechodząc na zasłużony, emerytalny etap życia.  W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępcy mł.bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza,  funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
st. ogn. Adam Klewer  rozpoczął służbę w 1994r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku stażysta. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej",  przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku brązowym oraz srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
 st. ogn. Tomasz Keslinke rozpoczął służbę w 1991r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wejherowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 1996r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", wyróżniony dyplomem okolicznościowym przez Komendanta Głównego PSP.
st. asp. Franciszek Furman rozpoczął służbę w 1995r w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na stanowisku stażysty. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze - w 1997r ukończył Szkołę Podoficerską PSP, w 2006r Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu otrzymując tytuł technika pożarnictwa i pierwszy stopień młodszego aspiranta w korpusie aspirantów PSP. W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych brązową i srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej",   przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".  
Jak podkreślił obecny na uroczystości mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie, koledzy przechodzący w stan spoczynku byli funkcjonariuszami zaangażowanym w wykonywanie zadań służbowych,  zawsze można było na nich liczyć w potrzebie nie bacząc na porę dnia i nocy, również poza służbą. Profesjonalnie oraz  odpowiedzialnie  wykonywali zadania służbowe, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. 
Życzymy naszym kolegom emerytom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

26-06-2014
W związku z kontynuacją akcji dotyczącej zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim  zamieszczamy do pobrania jako załącznik "Informator - zapobieganie wypadkom" zawierający m.in. podstawowe informacje w zakresie zapobiegania przypadkowym zatruciom dzieci, zapobieganie urazom dzieci w domu i na wypoczynku, zachowanie bezpiecznego otoczenia wokół domu, bezpieczne drogi do szkoły i poruszanie się po ulicach, bezpieczne szkoły (obozu letniego i kolonii ), a także postępowanie po wypadku wraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zasady te obowiązują zarówno w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku jak i  w miejscu zamieszkania. Jednocześnie informujemy organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wejherowskiego, że tut. komenda jest otwarta na wspólne inicjatywy z podmiotami organizującymi letni wypoczynek dzieci w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszamy także do odwiedzenia tut. Komendy, a szczególnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie ul. Tartaczna i JRG nr 2 w Rumi przy  Placu Kaszubskim. Ewentualne odwiedziny prosimy wcześniej uzgodnić z tut. Komendą nr tel. 0586776131 lub 32.

broszura_informacyjna


25-06-2014
W dniu 18 czerwca 2014 roku na stadionie MOSiR w Redzie przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały rozegrane  zgodnie z "Regulaminem Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" w dwóch konkurencjach, tj.
- sztafecie pożarniczej 7x50 metrów z przeszkodami,
- ćwiczeniu bojowym.
W zawodach łącznie wzięło udział 18 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 8 drużyn w grupie"A" - chłopcy i 10 drużyn w grupie "C" - dziewczęta. Podczas zawodów panowała wesoła atmosfera, lecz zauważyć dało się mocną sportową rywalizację pomiędzy startującymi drużynami.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Grupa "A" - chłopcy
 1. OSP Bolszewo
 2. OSP Choczewo
 3. OSP Nadole
 4. OSP Rumia
 5. OSP Lewino
 6. OSP Rybno
 7. OSP Gościcino
 8. OSP Gniewowo
Grupa "C" - dziewczęta
 1. OSP Nowy Dwór Wejherowski
 2. OSP Opalino
 3. OSP Choczewo
 4. OSP Rumia
 5. OSP Luzino
 6. OSP Gniewino
 7. OSP Zbychowo
 8. OSP Łęczyce
 9. OSP Bożepole
 10. OSP Gościcino
Zwycięzcom gratulujemy zajętych miejsc.
więcej zdjęć: patrz- galeria zdjęć


20-06-2014
W dniu 14 czerwca 2014 roku na stadionie "Arena Mistrzów" w Gniewinie rozegrane zostały Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze dla drużyn jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego województwa pomorskiego. Zawody rozpoczęły się od wprowadzenie startujących drużyn na płytę boiska przez Komendanta zawodów mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego, a następnie został złożony meldunek do st. bryg. Andrzeja Rószkowskiego - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zawody zostały rozegrane zgodnie z regulaminem w dwóch konkurencjach tj. sztafecie pożarniczej z przeszkodami 7x50m i ćwiczeniu bojowym na mokro. W zawodach łącznie wzięło udział 18 drużyn kobiecych - grupa "C" i 19 drużyn męskich - grupa "A". Pomimo niesprzyjającej aury, opadów deszczu i zimnego wiatru podczas zawodów panowała gorąca atmosfera i niezwykle zacięta rywalizacja pomiędzy startującymi drużynami. Na koniec zawodów przed ogłoszeniem wyników gospodarz zawodów Pan Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych srebrną odznaką "Zasłużony Dla  Ochrony Przeciwpożarowej", jak również zostały złożone podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację zawodów. Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

Grupa "A" - drużyny męskie


Grupa "C" - drużyny kobiece


więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

12-06-2014

W dniu 11.06.2014r w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyły się dwie uroczystości, pierwsza to  złożenie ślubowania przez  funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Arkadiusza Miotk i str. Szymona Szredera. Funkcjonariusze złożyli rotę ślubowania w treści: " Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."
 
Druga uroczystość to przekazanie nowego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp Volkswagen Polo. W obecności kadry kierowniczej komendy podpisania aktu przekazania samochodu dokonał Pan Józef Reszke  - Starosta Wejherowski. Następnie Starosta Wejherowski wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Wejherowie mł. bryg. Andrzejem Papke dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i wręczenia kluczyków do pojazdu. Całość zwieńczyła krótka prezentacja nowego samochodu pożarniczego. Zakup nowego pojazdu sfinansowały władze powiatu wejherowskiego kwotą 50 tyś zł.     więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

05-06-2014

W dn. 02.06.2014 w tut. komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza:  st. ogn. Sławomira Miotk. W uroczystości uczestniczył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: st.bryg. Piotra Ściebury i mł.bryg. Jacka Nowaka oraz kadra kierownicza i funkcjonariusze komendy.
st. ogn. Sławomir Miotk rozpoczął służbę w 1988r w ówczesnej Komendzie Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie, odbywając zastępczą służbę wojskową  jako Junak OC. W latach 1990 -  1992 pełnił służbę  w KomendzieTerenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdyni, a od 1992 do chwili obecnej w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze -  w 2001r ukończył Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy uzyskując pierwszy stopień służbowy - sekcyjny,  w korpusie podoficerów.  W ostatnim okresie czasu wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Otrzymał odznaczenia: Prezydenta RP  - srebrny medal "Za Długoletnią Służbę", Ministra Spraw Wewnętrznych -  brązowa odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku  - brązowy, srebrny i złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",  ponadto został  wyróżniony dyplomem honorowym przez Komendanta Głównego PSP. W plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego" na najpopularniejszego strażaka zawodowego zdobył tytuł   Strażak Pomorza w 2013r. Jak podkreślił  mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie,  st.ogn. Sławomir Miotk to strażak  wybitnie zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych,  na którego zawsze można było liczyć nie bacząc na porę dnia i nocy, również poza służbą. Profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonywał obowiązki, wielokrotnie narażając życie i zdrowie w działaniach ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Ponadto działa społecznie od wielu lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, aktualnie piastując funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Luzinie.
Życzymy naszemu  koledze spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku. więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęćAktualności: 1234...31