27-04-2016

Zgodnie z decyzją  Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie nr 3/2016 z dnia 3 marca  2016 roku  w sprawie przeprowadzenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu wejherowskiego w dniu  23 kwietnia 2016 roku odbył się egzamin końcowy potwierdzający nabyte uprawnienia. Do egzaminu przystąpiło 23 strażaków - ochotników, którzy posiadali wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające podstawę do nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych.
Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana Rozkazem Nr 9/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie: mł. Bryg. Stanisław Baranowski, mł.kpt. Karol Cybulski, asp. sztab. Krzysztof Rathenow oraz asp. Adam Milka. 
Egzamin w części teoretycznej został przeprowadzony w formie pisemnej. Część praktyczna egzaminu końcowego polegała na wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego w zespole lub samodzielnie w oparciu o dostępny specjalistyczny sprzęt, zgodnie z treściami kształcenia na danym szkoleniu oraz  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Przystąpienie do części praktycznej egzaminu końcowego uwarunkowane było otrzymaniem zaliczenia z części teoretycznej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy  strażakom ochotnikom nabycia kwalifikacji pożarniczych uprawniających do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych i życzymy powodzenia w działalności w macierzystych jednostkach OSP.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć


22-03-2016

22-03-2016

W dniu 19 marca 2016 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wejherowskiego. Szkolenie zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie przy ul. Tartacznej 5. Tradycyjnie udział w nim wzięli Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz Prezesi lub Naczelnicy jednostek OSP spoza systemu i kadra kierownicza naszej komendy. 
Szkolenie otworzył mł.bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie wraz z zastępcami: bryg. Jackiem Nowakiem i st.kpt. Waldemarem Lewandowskim.
W trakcie szkolenia zaprezentowano  między innymi następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa 
  w powiecie wejherowskim w 2015 roku - 
  mł. bryg. Andrzej Papke. 
 • Bezpieczeństwo ratowników, stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - bryg. Jacek Nowak.
 • Szkolenia członków OSP, posumowanie roku 2015, plany szkoleniowe
  na rok 2016 - 
  asp. Adam Milka. 
 • Przedstawienie nowych zasad organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,  zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 17 listopada 2015 roku, obowiązujących od 1 stycznia 2016 rokuasp. Adam Milka.
 • Omówienie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i wynikającego z tego obowiązku wykonywania dokumentacji zdjęciowej usuwanych drzew
  i krzewów - 
  mł.bryg. Stanisław Baranowski.
 • Przedstawienie informacji dotyczących uzyskiwania rekompensat pieniężnych dla członków OSP, którzy podczas działań ratowniczych lub ćwiczeń  doznali uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku -
  mł.bryg. Stanisław Baranowski.
 • Dofinansowanie jednostek z KSRG, rozliczanie otrzymanych środków
  i dotacji -
  mł.bryg. Stanisław Baranowski.
 • Podsumowanie inspekcji gotowości operacyjnej w 2015 roku -
  kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Szkolenie abonentów sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej -
  kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Założenia rozwoju ratownictwa specjalistycznego dla powiatu wejherowskiego na lata 2016-2018 - kpt. Mirosław Kuraś. 
 • Uczestnictwo jednostek OSP w akcji "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" - edycja 2016 - kpt. Mirosław Kuraś. 
W szkoleniu udział wzięło 50 przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Szkolenie zakończono ciekawą dyskusją, podsumowaniem oraz szeregiem wniosków. 
Więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć.


18-02-2016

W dniu 12 lutego 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wejherowie odbyła się uroczystość  złożenia ślubowania przez  dwóch funkcjonariuszy podejmujących służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Anitę Kreft i str. Mariusza Pranczk. Funkcjonariusze tradycyjnie złożyli rotę ślubowania  o treści:

" Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka 
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Rotę ślubowania przyjął mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w asyście Zastępcy Komendatna bryg. Jacka Nowaka. W uroczystości uczestniczył również dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie mł.bryg.Tomasz Kołakowski oraz jego zastępca asp.sztab. Krzysztof Rathenow, funkcjonariusze i pracownicy Komendy.  Młodym strażakom życzymy powodzenia oraz wszelkiej pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego.  

Po zakończeniu ślubowania odbyła się uroczystość wręczenia awansów w stopniach służbowych. Pomorski Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku rozkazem personalnym z dnia 26 stycznia 2016 roku nadał z dniem 1 lutego 2016 roku stopień sekcyjnego:

 • st.str. Mateuszowi Żywickiemu
 • st. str. Marcinowi Roszkowskiemu 
więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

19-01-2016

07-01-2016
W dniu 31.12.2015 roku w tutejszej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania przechodzącego w stan spoczynku funkcjonariusza st. ogn.. Witolda Roeske oraz kończącego pracę w tutejszej komendzie   Stanisława Macholla. W uroczystości uczestniczył mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie w obecności zastępców: bryg. Jacka Nowaka i st. kpt. Waldemara Lewandowskiego oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 
st. ogn. Witold Roeske rozpoczął służbę w dniu 29 czerwca 1995 roku  w ówczesnej  Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a od 1 stycznia 1999 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W czasie lat służby podnosił kwalifikacje pożarnicze, ukończył kurs chemiczno - ekologiczny oraz kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ostatnim okresie wykonywał zadania służbowe na stanowisku dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Został odznaczony  brązowym, srebrnym  i złotym medalem "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", brązową odznaką " Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej".
Jak podkreślił  mł. bryg. Andrzej Papke - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. ogn. Witold Roeske to strażak  zaangażowany w wykonywanie zadań służbowych, profesjonalnie oraz   odpowiedzialnie  wykonujący nałożone na Niego obowiązki.
Stanisław Macholl pracował od kwietnia 2012 roku na stanowisku konserwatora w Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym.
Życzymy naszym
  kolegom spełnienia planów, dużo spokoju i jak najmniej stresów na zasłużonym odpoczynku.
więcej zdjęć: patrz - galeria zdjęć

30-12-2015
           W siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie w dniu 23 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej trzech nowych pojazdów pożarniczych. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz powiatu na czele z Panią Starostą Gabrielą Lisius, Komendant Powiatowy mł. bryg. Andrzej Papke wraz z Zastępcami bryg. Jackiem Nowakiem i st. kpt. Waldemarem Lewandowskim oraz funkcjonariusze tutejszej Komendy. Poświęcenia pojazdów dokonał dziekan wejherowski ks. Daniel Nowak.
Nowe pojazdy pożarnicze to: GBA - średni samochód ratowniczo - gaśniczy z modułem proszkowym, SLOp Skoda Oktavia będzie służyć jako pojazd operacyjny natomiast Mikrobus Volkswagen będzie spełniał rolę samochodu operacyjno - kwatermistrzowskiego.
Wymiana pojazdów na nowe znacząco poprawi warunki pracy strażaków, co przełoży się na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania zakupu nowych pojazdów pożarniczych serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

23-12-2015

20-11-2015

         W dniu 17.11.2015 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczystość obchodów "Święta Niepodległości". Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w tym dniu w  w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Rumi. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Kołakowskiego do mł. bryg. Andrzeja Papke - Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie, który oficjalnie otworzył uroczystość w asyście swoich zastępców - bryg. Jacka Nowaka i st. kpt. Waldemara Lewandowskiego.  Następnie wprowadzono  sztandar Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, odegrano hymn państwowy i  przedstawiono prezentację multimedialną "Odzyskanie niepodległości - strażacy w walce", w której m.in. przedstawiono historię udziału w walkach o odzyskanie niepodległości kraju 60 tysięcy strażaków.

Odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez  funkcjonariusza podejmującego służbę w Państwowej Straży Pożarnej: str. Adama Budnika. Nowy funkcjonariusz złożył rotę ślubowania o treści: "Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

     W kolejnej części uroczystości nastąpiło wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie  aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, stanowiska służbowe, oraz
wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym decyzje o przyznaniu nagród finansowych.  

Wojewódzkie obchody święta niepodległości odbyły się w dniu 16.11.2015r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Więcej zdjęć: patrz galeria zdjęć

16-11-2015
      Z dniem 11.11.2015 r. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. mgr inż. Andrzej Rószkowski powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie st. kpt. mgr inż. Waldemara Lewandowskiego.
st. kpt. mgr inż. Waldemar Lewandowski rozpoczął służbę z dniem 23 sierpnia 1993 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a od 1 stycznia 1999 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przez szereg lat zajmował kolejne stanowiska służbowe, a od 1 stycznia 2013 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Rumi. Jest absolwentem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia magisterskie w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. Ukończył również studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
        Życzymy nowo powołanemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie samych sukcesów, zadowolenia z pełnionej służby i dalszych awansów zawodowych.

Aktualności: 1234...34